• page_banner

Kiểm soát chất lượng

Kiểm tra chuyên môn

Kiểm soát chất lượng đầy đủ trong tất cả các giai đoạn sản xuất, bao gồm kiểm soát nguyên vật liệu đầu vào, giám sát chất lượng trong quá trình, kiểm tra xuất xưởng và thử nghiệm tương đối.